galéria

Marketing Terv Galériáknak! (A legfontosabb pontok!)

Trendek

“Ha a marketing könnyű lenne, mindenki megcsinálná! Bátornak, kreatívnak és elég őrültnek kell lenned, hogy működjön.”

Kapcsolódó (fent a Marketing menüpontot lenyitva sok hasznos tartalom van):

Marketing terv művészeknek, Üzleti terv művészeknek, Művészeti menedzsment, SEO: hogyan szerezz több látogatót, ha művész vagy?

Ez most inkább egy szárazabb, tételes lista azoknak, akik még csak ismerkednek a marketing tervek logikájával. Fogok róla írni egy konkrétabb, olvasmányosabb cikket is, de addig is itt lesz ez, afféle alapozásnak.   

Marketing Terv Művészeti Galériáknak

1. Összefoglaló

Az összefoglaló az első és legfontosabb része egy művészeti galéria marketingtervének. Bevezetésként szolgál a tervhez, és rövid áttekintést nyújt annak legfontosabb elemeiről. Az összefoglalónak tömörnek, világosnak és könnyen érthetőnek kell lennie, és meg kell ragadnia az olvasó figyelmét és érdeklődését.

A vezetői összefoglaló fő célja a marketingterv fő célkitűzéseinek bemutatása, a célpiac leírása, valamint a célkitűzések eléréséhez használt marketingstratégiák és -taktikák felvázolása. Ezen túlmenően az összefoglalónak világosan és tömören le kell írnia a galéria egyedi értéktételét, beleértve a kínált műtárgyakat és szolgáltatásokat, a galéria történetét és hírnevét, valamint a galéria versenyelőnyét a piacon.

Az összefoglalónak tartalmaznia kell a marketingterv költségvetésének és forráselosztásának rövid leírását, valamint a végrehajtás és értékelés ütemezését. Ennek a szakasznak magas szintű képet kell nyújtania a marketingtervről, és nem tartalmazhat részletes információkat vagy technikai részleteket.

Összefoglalva, a művészeti galéria marketingtervének összefoglalója a terv kulcsfontosságú eleme, mivel átfogó áttekintést nyújt a tervről, és bevezetésként szolgál az olvasó számára. Jól megírtnak, tömörnek és könnyen érthetőnek kell lennie, és meggyőző érveket kell felsorakoztatnod a marketingterv mellett.

2. Helyzetelemzés

A helyzetelemzés a művészeti galéria marketingtervének második szakasza. Ez a terv kritikus eleme, mivel mélyreható elemzést nyújt a jelenlegi piaci környezetről és a galéria ebben elfoglalt helyzetéről. A helyzetelemzés segít azonosítani a galéria előtt álló legfontosabb kihívásokat és lehetőségeket, és megalapozza a hatékony marketingstratégiák kidolgozását.

A helyzetelemzés jellemzően három alfejezetet tartalmaz: Piacelemzés, Versenyelemzés és SWOT-elemzés.

 1. Piacelemzés: A piacelemzés részletes képet nyújt a művészeti piacról, beleértve a trendeket, a vásárlói magatartást és a galéria célközönségét. Ennek a szakasznak információkat kell tartalmaznia a piac méretéről, a piac szegmentációjáról és a művészet iránti keresletről. Tartalmaznia kell továbbá a kereslet fő mozgatórugóira, például a gazdaságra, a kulturális és társadalmi trendekre, valamint a technológiai fejlődésre vonatkozó információkat.
 2. Versenyelemzés: A Versenyelemzés a piac többi művészeti galériájának részletes vizsgálata, beleértve erősségeiket és gyengeségeiket, piaci részesedésüket és versenypozíciójukat. Ebben a részben meg kell határozni a piacon kialakulóban lévő tendenciákat vagy új belépőket is, és azt, hogy ezek várhatóan hogyan befolyásolják a galéria pozícióját.
 3. SWOT-elemzés: A SWOT-elemzés a galéria belső erősségeinek és gyengeségeinek, valamint a vállalkozás előtt álló külső lehetőségek és veszélyek azonosítására szolgáló eszköz. Ennek a szakasznak átfogó áttekintést kell nyújtania a galéria jelenlegi piaci helyzetéről, és a fejlesztendő területek és növekedési lehetőségek azonosítására kell felhasználni.

A helyzetelemzés átfogó képet nyújt a jelenlegi piaci környezetről, és alapjául szolgál a hatékony marketingstratégiák kidolgozásának. Jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a piacról és a galéria azon belüli helyzetéről.

a. Piacelemzés

A piacelemzés a helyzetelemzés első alfejezete egy művészeti galéria marketingtervében. Aprólékos képet nyújt a művészeti piacról, beleértve a trendeket, a vásárlói magatartást és a galéria célközönségét.

A piacelemzés a marketingterv kritikus eleme, mivel segít azonosítani a művészet iránti kereslet fő mozgatórugóit, és megalapozza a hatékony marketingstratégiák kidolgozását.

A piacelemzésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 • A piac mérete: Ennek a szakasznak információt kell nyújtania a művészeti piac méretéről, beleértve a piac értékét és időbeli növekedését. Ez az információ iparági jelentésekből, kormányzati statisztikákból és egyéb forrásokból szerezhető be.
 • A piac szegmentációja: Ebben a részben információt kell nyújtani a művészeti piac szegmentációjáról, beleértve a demográfiai, földrajzi és pszichográfiai szegmenseket. A szegmentációnak a galéria célközönségének jellemzőin kell alapulnia.
 • A művészet iránti kereslet: Ebben a részben a művészet iránti keresletről kell tájékoztatást nyújtani, beleértve az időbeli tendenciákat és a kereslet mozgatórugóit. A kereslet mozgatórugói közé tartozhatnak olyan tényezők, mint a gazdaság, a kulturális és társadalmi trendek, valamint a technológiai fejlődés.
 • A piac legfontosabb szereplői: Ennek a szakasznak a piac legfontosabb szereplőiről kell információt nyújtania, beleértve a legnagyobb művészeti galériákat, múzeumokat és online művészeti platformokat. Ez az információ felhasználható a galéria piaci versenyhelyzetének meghatározásához.

A piacelemzésnek jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör áttekintést kell adnia a művészeti piacról. Alapos képet kell adnia a művészet méretéről, szegmentációjáról és keresletéről, valamint segítenie kell a kereslet fő mozgatórugóinak és a piac legfontosabb szereplőinek azonosítását. Ezek az információk ezután felhasználhatók hatékony marketingstratégiák és taktikák kidolgozásához a célközönség elérése és a marketingcélok elérése érdekében.

b. Versenyelemzés

A versenyelemzés a helyzetelemzés második alfejezete a művészeti galéria marketingtervében. Ez a piacon működő többi művészeti galéria részletes vizsgálata, beleértve azok erősségeit és gyengeségeit, piaci részesedését és versenypozícióját.

A Versenyelemzés segít azonosítani a galéria versenyhelyzetét a piacon, és stratégiákat kidolgozni a versenytársaktól való megkülönböztetésre.

A Versenyelemzésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Piaci részesedés: Ennek a szakasznak információt kell nyújtania az egyes fő versenytársak piaci részesedéséről, beleértve azok méretét és piaci pozícióját. Ez az információ felhasználható a piac meghatározó szereplőinek azonosítására és a galéria relatív piaci részesedésének értékelésére.
 • A versenytársak profiljai: Ebben a részben részletes profilt kell nyújtani az egyes fő versenytársakról, beleértve a történetüket, hírnevüket, egyedi értékjavaslatukat és célközönségüket. Ez az információ felhasználható a versenytársak erősségeinek és gyengeségeinek megértéséhez és a differenciálódási lehetőségek azonosításához.
 • A versenytársak stratégiái: Ebben a részben az egyes fő versenytársak által alkalmazott marketingstratégiákról és -taktikákról kell tájékoztatást nyújtani, beleértve az árképzéssel, a termékpozícionálással és a célpiaccal kapcsolatos megközelítésüket. Ez az információ felhasználható a differenciálódási lehetőségek azonosítására és a piaci versenyben való jobb helytállás stratégiáinak kidolgozására.
 • Fejlődő trendek: Ennek a szakasznak információt kell nyújtania a piacon kialakuló tendenciákról, beleértve az új belépőket és a fogyasztói magatartás változásait. Ez az információ felhasználható a növekedési lehetőségek azonosítására és a galéria piaci pozícióját fenyegető potenciális veszélyekre való felkészülésre.

A Versenyelemzésnek alaposnak kell lennie, és világos és tömör összefoglalást kell adnia a piacon működő többi művészeti galériáról. Segítenie kell a galéria piaci versenyhelyzetének meghatározásában, a versenytársak erősségeinek és gyengeségeinek megértésében, valamint a versenytársaktól való megkülönböztetésre irányuló stratégiák kidolgozásában. Ezek az információk ezután felhasználhatók hatékony marketingstratégiák és taktikák kidolgozásához a célközönség elérése és a marketingcélok elérése érdekében.

c. SWOT-elemzés

A SWOT-elemzés a helyzetelemzés harmadik alfejezete egy művészeti galéria marketingtervében. Ez egy olyan stratégiai eszköz, amelyet a galéria erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és fenyegetéseinek (SWOT) értékelésére használnak a piacon.

A SWOT-elemzés segít azonosítani azokat a belső és külső tényezőket, amelyek hatással lehetnek a galéria azon képességére, hogy elérje marketingcéljait, és alapot nyújt a hatékony marketingstratégiák kidolgozásához.

A SWOT-elemzésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Erősségek: Ebben a részben meg kell határozni azokat a belső tényezőket, amelyek versenyelőnyt biztosítanak a galériának a piacon, beleértve a galéria egyedi értékjavaslatát, a márka hírnevét, valamint a marketing és az értékesítés terén meglévő erősségeit.
 • Gyengeségek: Ebben a részben meg kell határozni azokat a belső tényezőket, amelyek akadályozhatják a galéria képességét marketingcéljai elérésében, beleértve az erőforrások hiányát, a gyenge marketing- és értékesítési képességeket és egyéb belső gyengeségeket.
 • Lehetőségek: Ebben a részben azokat a külső tényezőket kell azonosítani, amelyek a galéria számára lehetőséget biztosíthatnak az üzlet növekedésére és bővítésére, beleértve az új piaci szegmenseket, a fogyasztói magatartás trendjeit és a technológiai fejlődést.
 • Fenyegetések: Ebben a részben meg kell határozni azokat a külső tényezőket, amelyek veszélyt jelenthetnek a galéria üzleti tevékenységére, beleértve a versenyt, a piaci változásokat, valamint a gazdasági és politikai körülményeket.

A SWOT-elemzésnek jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör betekintést kell adnia azokról a belső és külső tényezőkről, amelyek hatással lehetnek a galéria azon képességére, hogy elérje marketingcéljait. Segítenie kell a galéria erősségeinek és gyengeségeinek, valamint a piaci lehetőségek és veszélyek azonosításában. Ezek az információk ezután felhasználhatók a célközönség eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez szükséges hatékony marketingstratégiák és taktikák kidolgozásához.

Célpiac

A művészeti galéria marketingtervének célpiac szakasza kulcsfontosságú elem, amely felvázolja a fogyasztók azon konkrét csoportját, amelyet a galéria a marketingtevékenységével el akar érni.

TIPP:   Bormarketing Művészet: Hatékony Promóció és Értékesítés Borászatok Számára!

A célpiac szakasznak részletes leírást kell adnia az ideális vásárlóról, beleértve a demográfiai, pszichográfiai és földrajzi információkat.

A célpiac szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Demográfiai információk: Ez a szakasz a célpiac demográfiai jellemzőire vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve az életkort, a nemet, a jövedelmet, az iskolai végzettséget és a családszerkezetet. Ez az információ felhasználható a galéria ideális vásárlójának azonosítására és olyan marketingstratégiák kidolgozására, amelyek rezonálnak erre a csoportra.
 • Pszichográfiai információk: Ebben a részben a célpiac pszichográfiai jellemzőiről kell információt nyújtani, beleértve az értékeket, az érdeklődési köröket, az életmódot és a személyiséget. Ezek az információk felhasználhatók a célpiac mélyebb megértéséhez és olyan marketingüzenetek kialakításához, amelyek rezonálnak erre a csoportra.
 • Földrajzi információk: Ebben a részben a célpiac földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó információkat kell megadni, beleértve a várost, az államot és a régiót. Ez az információ felhasználható a galéria legjobb helyszínének meghatározásához, célzott marketingstratégiák kidolgozásához és az erőforrások hatékony elosztásához.
 • Vásárlási szokások: Ennek a szakasznak információkat kell tartalmaznia a célpiac vásárlási szokásairól, beleértve az általuk preferált műtárgytípusokat, vásárlási szokásaikat és azokat a csatornákat, amelyeken keresztül jellemzően műtárgyakat vásárolnak. Ezek az információk felhasználhatók a célzott marketingstratégiák kidolgozásához és a célpiac elérésére legalkalmasabb csatornák meghatározásához.

A célpiac résznek is könnyen emészthető, átfogó képet kell adnia a művészeti galéria ideális vásárlójáról. Segítenie kell a célközönség azonosításában, igényeik és preferenciáik megértésében, és olyan marketingstratégiák kidolgozásában, amelyek rezonálnak erre a csoportra. Ezt az információt aztán fel lehet használni a célközönség eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez.

Marketingcélok

A marketingcélok azok a konkrét, mérhető és időhöz kötött célok, amelyeket egy művészeti galéria a marketingtevékenységeihez kitűz. Ezek a marketingterv útitervét adják, és segítenek biztosítani, hogy a galéria marketingstratégiái és taktikái összhangban legyenek az általános üzleti célkitűzésekkel.

A marketingterv Marketingcélok szakaszának a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Konkrét célok: Ebben a szakaszban fel kell vázolni azokat a konkrét célokat, amelyeket a galéria a marketingtevékenységével el kíván érni. Ezeknek a céloknak konkrétnak, mérhetőnek és időhöz kötöttnek kell lenniük, és igazodniuk kell a galéria általános üzleti célkitűzéseihez.
 • Mérhető eredmények: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a mérőszámokat, amelyekkel a marketingcélok sikerét mérik. Ezeknek a mérőszámoknak konkrétnak, számszerűsíthetőnek és reálisnak kell lenniük, és reprezentatív képet kell adniuk a galéria által elvárt eredményekről.
 • Időkeret: Ebben a szakaszban meg kell határozni azt az időkeretet, amelyen belül a marketingcélok várhatóan megvalósulnak. Ez lehet rövid távú cél (pl. a következő 6 hónapon belül) vagy hosszabb távú cél (pl. a következő 3 évben).
 • Költségvetés: Ebben a szakaszban kell felvázolni a marketingtevékenységekre elkülönített költségvetést, és azt, hogy ezt a költségvetést hogyan fogják felhasználni a marketingcélok elérésére. Ez tartalmazhatja az egyes marketingstratégiákhoz és -taktikákhoz kapcsolódó költségek bontását.

A marketingcélok szakasznak világos és tömör képet kell adnia azokról a célokról, amelyeket a művészeti galéria a marketingtevékenységek révén el kíván érni. Segítenie kell annak biztosításában, hogy a galéria marketingstratégiái és -taktikái összhangban legyenek az általános üzleti célkitűzésekkel, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez.

Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

Marketing stratégia

A művészeti galéria marketingtervének marketingstratégia szakasza felvázolja azokat a konkrét taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a célpiac elérése és a marketingcélok elérése érdekében alkalmaznak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia a galéria marketingtervéről, és összhangban kell lennie az általános üzleti célkitűzésekkel.

A marketingstratégia szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. Termék-/szolgáltatási kínálat: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia a galéria által kínált termékeket és szolgáltatásokat, és azt, hogy ezek hogyan különböznek a versenytársak kínálatától. Ezt az információt fel kell használni a célpiac számára rezonáló marketingüzenetek kidolgozásához, valamint a galéria egyedi értékjavaslatának meghatározásához.
 2. Árképzési stratégia: Ebben a szakaszban kell felvázolni a galéria termékeinek és szolgáltatásainak árképzési stratégiáját, valamint azt, hogy ezt a stratégiát hogyan fogják felhasználni a célpiac elérésére és a marketingcélok elérésére. Ez tartalmazhat információkat az egyes termékek és szolgáltatások árairól, valamint a felajánlott kedvezményekről vagy promóciókról.
 3. Hely/terjesztési stratégia: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a galéria termékei és szolgáltatásai elérhetővé válnak a célpiac számára, valamint azt, hogy ezt a terjesztési stratégiát hogyan fogják felhasználni a célpiac elérésére és a marketingcélok elérésére. Ez tartalmazhat információkat a galéria fizikai helyszínéről, valamint az online terjesztési csatornákról, például a galéria weboldaláról és a közösségi médiacsatornákról.
 4. Promóciós stratégia: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a galéria termékeinek és szolgáltatásainak a célpiac felé történő népszerűsítésére használnak, valamint azt, hogy ez a promóciós stratégia hogyan fogja elérni a célpiacot és elérni a marketingcélokat. Ez tartalmazhat információkat a reklámozásról, a PR-ról és a rendezvénymarketingről, valamint a digitális marketingcsatornák, például a közösségi média, az e-mail marketing és a keresőmotor-optimalizálás használatáról.

A marketingstratégia szakasznak szintén átlátható és tömör képet kell adnia a célpiac eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez használt taktikákról és megközelítésekről. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános üzleti célkitűzéseivel, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

a. Termékstratégia

A művészeti galéria marketingtervének termékstratégia szakasza felvázolja azokat a konkrét taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a galéria művészeti és egyéb termékeinek népszerűsítésére és értékesítésére használnak.

Ennek a szakasznak képet kell adnia a galéria termékkínálatáról, valamint arról, hogy ezeket a kínálatokat hogyan fogják felhasználni a célpiac elérésére és a marketingcélok elérésére.

A termékstratégia szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Termékkínálat: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia a galéria által kínált termékeket, beleértve a megvásárolható műtárgyak, árucikkek és egyéb tételek típusait. Ezt az információt fel kell használni a galéria egyedi értékjavaslatának meghatározására, és a célpiac számára rezonáló marketingüzenetek kidolgozására.
 • Termékjellemzők és előnyök: Ebben a részben fel kell vázolni a galéria termékeinek jellemzőit és előnyeit, valamint azt, hogy ezek a jellemzők és előnyök miben különböznek a versenytársak által kínáltaktól. Ezt az információt arra kell felhasználni, hogy a galéria termékeit megkülönböztessék a versenytársak termékeitől, és hogy olyan marketingüzeneteket dolgozzanak ki, amelyek a célpiac számára megfelelőek.
 • A termékek árazása: Ebben a szakaszban kell felvázolni a galéria termékeinek árképzési stratégiáját, és azt, hogy ezt a stratégiát hogyan fogják felhasználni a célpiac eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez. Ez tartalmazhat információkat az egyes termékek árairól, valamint a felajánlott kedvezményekről vagy promóciókról.
 • Termékpromóció: Ebben a szakaszban fel kell vázolni azokat a taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a galéria termékeinek a célpiacon történő népszerűsítésére használnak, és azt, hogy ez a promóciós stratégia hogyan fogja elérni a célpiacot és elérni a marketingcélokat. Ez tartalmazhat információkat a reklámozásról, a PR-ról és a rendezvénymarketingről, valamint a digitális marketingcsatornák, például a közösségi média, az e-mail marketing és a keresőmotor-optimalizálás használatáról.

A termékstratégia résznek jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a galéria művészeti és egyéb termékeinek népszerűsítésére és értékesítésére használt taktikákról és megközelítésekről. Összhangban kell lennie a galéria általános üzleti célkitűzéseivel, és útitervet kell adnia a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

b. Árstratégia

A művészeti galéria marketingtervének árstratégia szakasza felvázolja azokat a konkrét taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a galéria termékeinek és szolgáltatásainak árainak meghatározásához használnak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia a galéria árstratégiájáról, és arról, hogy ezt a stratégiát hogyan fogják használni a célpiac elérésére és a marketingcélok elérésére.

Az árstratégia szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Árképzési célok: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia a művészeti galéria konkrét árazási célkitűzéseit, például a haszonkulcs növelését, több ügyfél bevonzását vagy a márka megítélésének javítását. Ezeknek a célkitűzéseknek összhangban kell lenniük a galéria általános üzleti célkitűzéseivel, és egyértelmű irányt kell adniuk az árképzési stratégiának.
 • Piackutatás: Ebben a részben ismertetni kell a galéria termékei és szolgáltatásai optimális árképzési stratégiájának meghatározása érdekében végzett piackutatást. Ez magában foglalhatja a versenytársak árazására, a vásárlói fizetési hajlandóságra, valamint bármely más releváns piaci trendre és adatra vonatkozó információkat.
 • Árképzési struktúra: Ebben a részben ismertetni kell a galéria termékeinek és szolgáltatásainak árstruktúráját, beleértve az esetleges kedvezményeket, promóciókat vagy egyéb árösztönzőket. Ezt az információt fel kell használni a galéria termékeinek és szolgáltatásainak optimális árainak meghatározására, valamint annak biztosítására, hogy az árképzési stratégia összhangban legyen a célpiaccal és a marketingcélokkal.
 • Árrugalmasság: Ebben a szakaszban fel kell vázolni, hogy a galéria milyen mértékű árrugalmasságot hajlandó nyújtani ügyfeleinek, és hogyan fogja ezt a rugalmasságot felhasználni a célpiac eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez. Ez tartalmazhat információkat a dinamikus árképzés, a szezonális árképzés vagy más rugalmas árképzési stratégiák alkalmazásáról.
TIPP:   Milyen hatással van a marketinges zenei fesztiválok gazdasági fejlődésre egy adott régióban?

Az árstratégia szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a galéria termékeinek és szolgáltatásainak árait meghatározó taktikákról és megközelítésekről. Összhangban kell lennie a galéria általános üzleti célkitűzéseivel, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

c. Helyszínstratégia

A művészeti galéria marketingtervének Helystratégia szakasza felvázolja azokat a konkrét taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a célpiac elérésére és a galéria termékeinek és szolgáltatásainak a potenciális ügyfelek számára való hozzáférhetővé tételére használnak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia a galéria értékesítési csatornáiról és arról, hogy azokat hogyan fogják felhasználni a marketingcélok eléréséhez.

A Helystratégia szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Forgalmazási csatornák: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia azokat az értékesítési csatornákat, amelyeket a galéria termékeinek és szolgáltatásainak a potenciális ügyfelek számára történő elérhetővé tételére használnak. Ez magában foglalhatja a galéria fizikai helyét, az online platformokat és egyéb terjesztési csatornákat, mint például a művészeti vásárok és kiállítások.
 • Online jelenlét: Ebben a szakaszban kell felvázolni a galéria online jelenlétét, beleértve a honlapot, a közösségi média platformokat és minden egyéb online terjesztési csatornát. Ezen információk alapján kell meghatározni, hogy a galéria hogyan fogja elérni a célpiacát és elérni marketingcéljait az online jelenlétén keresztül.
 • Fizikai helyszín: Ebben a részben a galéria fizikai elhelyezkedését kell felvázolni, beleértve a megközelíthetőségre, a parkolásra és egyéb, a vásárlói élményt befolyásoló tényezőkre vonatkozó információkat. Ezen információk alapján kell meghatározni, hogy a galéria fizikai elhelyezkedése hogyan fogja támogatni marketingcéljait és elérni a célpiacot.
 • Logisztika és teljesítés: Ebben a részben fel kell vázolni azokat a logisztikai és teljesítési folyamatokat, amelyek segítségével a galéria termékei és szolgáltatásai elérhetővé válnak a potenciális vásárlók számára. Ez tartalmazhat információkat a szállításról és kezelésről, a készletgazdálkodásról és minden más olyan folyamatról, amely kritikus fontosságú a galéria termékeinek és szolgáltatásainak elérhetőségéhez és hozzáférhetőségéhez.

A helystratégia szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia azokról a taktikákról és megközelítésekről, amelyeket a célpiac elérésére és a galéria termékeinek és szolgáltatásainak a potenciális vásárlók számára való hozzáférhetővé tételére használnak. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

d. Promóciós stratégia

A művészeti galéria marketingtervének Promóciós stratégia szakasza felvázolja azokat a konkrét taktikákat és megközelítéseket, amelyeket a galéria termékei és szolgáltatásai iránti figyelem, érdeklődés és kereslet felkeltésére használnak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia arról a kommunikációs mixről, amelyet a célpiac eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez használnak.

A promóciós stratégia szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Reklám: Ebben a szakaszban fel kell vázolni azokat a reklámtaktikákat, amelyeket a célpiac elérésére és a galéria termékeinek és szolgáltatásainak megismertetésére fognak alkalmazni. Ez magában foglalhatja a nyomtatott, online és televíziós hirdetéseket, valamint más hirdetési csatornákat, például művészeti vásárokat és kiállításokat.
 • Public Relations: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a PR-taktikákat, amelyeket a pozitív médiamegjelenések generálására és a márkaismertség növelésére használnak. Ide tartozhatnak a sajtóközlemények, médiaesemények és egyéb PR-tevékenységek.
 • Értékesítési promóció: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat az értékesítésösztönzési taktikákat, amelyekkel az ügyfeleket a galéria termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlására ösztönzik. Ez magában foglalhat kedvezményeket, különleges ajánlatokat és egyéb értékesítési promóciókat.
 • Személyes értékesítés: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a személyes értékesítési taktikákat, amelyeket a potenciális ügyfelek elérésére és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatépítésre használnak. Ez magában foglalhatja a személyes értékesítési hívásokat, a telefonos értékesítést és más közvetlen értékesítési tevékenységeket.
 • Közvetlen marketing: Ebben a szakaszban kell felvázolni azokat a direkt marketing taktikákat, amelyeket a potenciális ügyfelek elérésére és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatépítésre használnak. Ez magában foglalhatja a közvetlen levelezést, az e-mail marketinget és más közvetlen marketingtevékenységeket.

A Promóciós stratégia szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a célpiac eléréséhez és a marketingcélok eléréséhez használt taktikákról és megközelítésekről. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

Végrehajtás

A művészeti galéria marketingtervének végrehajtási szakasza felvázolja azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a marketingterv megvalósítása érdekében tesznek. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia a marketingcélok elérése és a célpiac elérése érdekében végrehajtandó intézkedésekről.

A megvalósítás szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Erőforrás-elosztás: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia a marketingtervhez rendelt erőforrásokat, beleértve a költségvetést, a személyzetet és a marketingterv végrehajtásához szükséges egyéb erőforrásokat.
 • Menetrend: Ebben a szakaszban fel kell vázolni, hogy az egyes marketingtevékenységeket mikor hajtják végre, és hogyan fogják a tevékenységeket idővel irányítani és koordinálni.
 • Cselekvési terv: Ebben a szakaszban részletes cselekvési tervnek kell szerepelnie, amely felvázolja az egyes marketingtevékenységek végrehajtásához szükséges konkrét lépéseket. A tervnek meg kell határoznia, hogy ki a felelős az egyes tevékenységekért, és milyen erőforrásokra lesz szükség a tevékenység végrehajtásához.
 • Mérés és értékelés: Ebben a szakaszban kell felvázolni, hogy a marketingterv sikerét hogyan fogják mérni és értékelni. Ez magában foglalhat olyan teljesítménymutatókat, mint az értékesítési volumen, az ügyfelek elkötelezettsége és a márkaismertség, valamint az ügyfelek visszajelzései és a siker egyéb minőségi mérőszámai.

A megvalósítás szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a marketingterv megvalósításához szükséges lépésekről. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és ütemtervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ aztán felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

a. Cselekvési terv

A művészeti galéria marketingtervének cselekvési terv szakasza felvázolja azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a marketingstratégiák megvalósítása érdekében tesznek. Ez a szakasz részletesen felvázolja azokat a tevékenységeket, amelyeket a marketingcélok elérése és a célpiac elérése érdekében fognak elvégezni.

A cselekvési tervnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Feladatlista: Ebben a szakaszban fel kell sorolni azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az egyes marketingtevékenységek végrehajtása érdekében végeznek. A feladatlistának tartalmaznia kell az egyes feladatok leírását, az egyes feladatokért felelős személyt és a teljesítés határidejét.
 • Menetrend: Ebben a szakaszban meg kell adni az egyes marketingtevékenységek végrehajtásának ütemtervét, beleértve az egyes tevékenységek kezdő és befejező időpontját, valamint az út során elérendő mérföldköveket.
 • Költségvetés: Ebben a szakaszban fel kell vázolni az egyes marketingtevékenységekre elkülönített költségvetést, beleértve az anyagok, a személyzet és a tevékenység végrehajtásához szükséges egyéb erőforrások költségeit.
 • Mérés és értékelés: Ebben a szakaszban kell felvázolni, hogy az egyes marketingtevékenységek sikerét hogyan fogják mérni és értékelni. Ez magában foglalhat olyan teljesítménymutatókat, mint az értékesítési volumen, az ügyfelek elkötelezettsége és a márkaismertség, valamint az ügyfelek visszajelzései és a siker egyéb minőségi mérőszámai.

A cselekvési tervnek jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia az egyes marketingstratégiák megvalósításához szükséges lépésekről. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ aztán felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

b. Költségvetés

A művészeti galéria marketingtervének költségvetési szakasza felvázolja a marketingterv végrehajtásához és a marketingcélok eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Ebben a részben részletesen fel kell sorolni az egyes marketingtevékenységekhez kapcsolódó költségeket, beleértve az anyagok, a személyzet és a tevékenység végrehajtásához szükséges egyéb erőforrások költségeit.

A költségvetési szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Marketingtevékenység költségei: Ebben a szakaszban részletesen fel kell sorolni az egyes marketingtevékenységekhez kapcsolódó költségeket, beleértve az anyagok, a személyzet és a tevékenység végrehajtásához szükséges egyéb erőforrások költségeit.
 • Személyi költségek: Ebben a szakaszban fel kell vázolni az egyes marketingtevékenységekhez kapcsolódó személyi költségeket, beleértve a béreket, juttatásokat és egyéb személyi jellegű kiadásokat.
 • Marketingköltségvetés: Ebben a szakaszban egy átfogó marketingköltségvetést kell megadni, amely összefoglalja az egyes marketingtevékenységekhez kapcsolódó költségeket és a marketingterv teljes költségvetését.
 • Költségvetési allokáció: Ebben a szakaszban fel kell vázolni, hogy a költségvetést hogyan osztják el a különböző marketingtevékenységek között, és hogyan kezelik a költségvetést az idő múlásával annak biztosítása érdekében, hogy a marketingterv a költségvetésen belül maradjon.
TIPP:   100+ Új Idézet A Művészetről

A költségvetési szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a marketingterv végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásokról. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és a marketingterv ütemtervét kell tartalmaznia. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

c. Erőforrás-elosztás

A művészeti galéria marketingtervének erőforrás-elosztási szakasza felvázolja a marketingterv végrehajtásához és a marketingcélok eléréséhez szükséges személyzetet, anyagokat és egyéb erőforrásokat. Ennek a szakasznak részletesen fel kell sorolnia az egyes marketingtevékenységekhez szükséges erőforrásokat, beleértve a tevékenység végrehajtásához szükséges személyzetet, anyagokat és egyéb erőforrásokat.

Az erőforrás-elosztási szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Személyzet: Ebben a szakaszban fel kell vázolni az egyes marketingtevékenységekhez szükséges személyzetet, beleértve a tevékenységben részt vevő egyes személyek konkrét szerepét és feladatait.
 • Anyagok: Ebben a szakaszban részletesen fel kell sorolni az egyes marketingtevékenységekhez szükséges anyagokat, beleértve a tevékenység végrehajtásához szükséges promóciós anyagokat, felszereléseket és készleteket.
 • Egyéb erőforrások: Ebben a szakaszban fel kell vázolni a marketingterv végrehajtásához szükséges egyéb erőforrásokat, például a marketingtevékenységek támogatásához szükséges technológiát, szoftvert vagy szolgáltatásokat.

Az erőforrás-elosztási szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a marketingterv végrehajtásához szükséges személyzetről, anyagokról és egyéb erőforrásokról. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és ütemtervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ ezután felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

Értékelés és ellenőrzés

A művészeti galéria marketingtervének Értékelés és ellenőrzés szakasza felvázolja azokat a módszereket, amelyeket a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére használnak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia arról, hogy a marketingtervet hogyan fogják nyomon követni, értékelni és ellenőrizni az idő múlásával annak biztosítása érdekében, hogy a marketingcélok megvalósuljanak.

Az Értékelés és ellenőrzés szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Teljesítménymutatók: Ennek a szakasznak fel kell vázolnia azokat a konkrét teljesítménymutatókat, amelyeket a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére használnak, mint például az értékesítés, a piaci részesedés, a vevői elégedettség és a befektetés megtérülése.
 • Monitoring és értékelési módszerek: Ebben a szakaszban részletesen le kell írni azokat a módszereket, amelyeket a marketingterv nyomon követésére és értékelésére használnak, például ügyfélfelméréseket, piackutatást és pénzügyi elemzést.
 • Ellenőrző intézkedések: Ebben a szakaszban fel kell vázolni azokat a konkrét ellenőrző intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a marketingterv a tervben foglaltak szerint haladjon, például rendszeres helyzetjelentések, a költségvetés nyomon követése és teljesítményértékelések.

Az Értékelés és ellenőrzés szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére használt módszerekről. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ aztán felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

a. Teljesítménymérések

A művészeti galéria marketingtervének Teljesítménymérések szakasza felvázolja azokat a konkrét mérőszámokat, amelyeket a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére használnak. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia azokról a teljesítménymutatókról, amelyek segítségével nyomon követhető a marketingcélok felé tett előrehaladás.

A Teljesítménymutatók szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k): Ennek a szakasznak fel kell vázolnia azokat a konkrét KPI-ket, amelyeket a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére használnak, például az értékesítést, a piaci részesedést, az ügyfélelégedettséget és a befektetés megtérülését.
 • Alapadatok: Ebben a szakaszban minden egyes KPI-re vonatkozóan meg kell adni az alapadatokat, amelyeket viszonyítási alapként használnak majd az idővel bekövetkező fejlődés méréséhez.
 • Adatgyűjtési és elemzési módszerek: Ebben a szakaszban részletesen le kell írni azokat a módszereket, amelyeket az egyes KPI-k adatainak gyűjtésére és elemzésére használnak, például ügyfélfelméréseket, piackutatást és pénzügyi elemzést.
 • Teljesítménycélok: Ebben a szakaszban az egyes fő teljesítménymutatókra vonatkozó konkrét teljesítménycélokat kell felvázolni, amelyeket viszonyítási alapként használnak a marketingcélok felé tett előrehaladás mérésére.

A Teljesítménycélok szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a KPI-kről, amelyeket a marketingterv sikerének nyomon követésére és értékelésére fognak használni. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ aztán felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére, és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

b. Értékelési kritériumok

A művészeti galéria marketingtervének Értékelési kritériumok szakasza felvázolja azokat a konkrét normákat, amelyek alapján a marketingterv sikerét értékelik. Ennek a szakasznak világos és tömör képet kell adnia azokról az értékelési kritériumokról, amelyek alapján meghatározzák a marketingterv hatékonyságát, és amelyek alapján a galéria elérheti marketingcéljait.

Az Értékelési kritériumok szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • A marketingcélokhoz való igazodás: Ebben a szakaszban azt kell értékelni, hogy a marketingterv milyen mértékben igazodik a galéria általános marketingcéljaihoz. Értékelnie kell, hogy a marketingterv eléri-e a tervezett eredményeket, és hogy szükséges-e bármilyen kiigazítás annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.
 • A marketingmix hatékonysága: Ebben a részben a marketingmix minden egyes elemének – beleértve a terméket, az árat, a helyet és a promóciót – hatékonyságát kell értékelni. Értékelnie kell, hogy az egyes elemek hozzájárulnak-e a marketingterv általános sikeréhez, és hogy szükség van-e bármilyen kiigazításra a marketingmix hatékonyságának javítása érdekében.
 • Vevői visszajelzések: Ebben a szakaszban értékelni kell a marketingtervre és annak hatékonyságára vonatkozó vevői visszajelzéseket. A vevői visszajelzéseket vevői felmérések, fókuszcsoportok vagy más piackutatási módszerek segítségével lehet megszerezni.
 • Pénzügyi teljesítmény: Ebben a szakaszban a marketingterv pénzügyi teljesítményét kell értékelni, beleértve az értékesítést, a nyereségességet és a befektetés megtérülését. Értékelnie kell, hogy a marketingterv eléri-e pénzügyi céljait, és hogy szükség van-e bármilyen kiigazításra a marketingterv pénzügyi teljesítményének javítása érdekében.

Az Értékelési kritériumok szakasznak jól megalapozottnak kell lennie, és világos és tömör képet kell adnia a marketingterv sikerének értékelésére szolgáló normákról. Összhangban kell lennie a művészeti galéria általános marketingcéljaival, és útitervet kell nyújtania a marketingtervhez. Ez az információ aztán felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére és a szükséges kiigazítások elvégzésére annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

c. Ellenőrzési mechanizmusok

A művészeti galéria marketingtervének Ellenőrzési mechanizmusok szakasza felvázolja azokat a konkrét folyamatokat és rendszereket, amelyeket a marketingterv nyomon követésére és ellenőrzésére használnak. Ez a szakasz kritikus fontosságú annak biztosításában, hogy a marketingterv a tervezett irányban maradjon, és hogy a szükséges kiigazítások időben megtörténjenek.

Az Ellenőrzési mechanizmusok szakasznak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Az előrehaladás nyomon követése: Ebben a szakaszban le kell írni azokat a folyamatokat és rendszereket, amelyeket a marketingterv előrehaladásának nyomon követésére használnak. Felvázolja azokat a mérőszámokat, amelyeket az előrehaladás nyomon követésére használnak, mint például az értékesítési számok, az ügyfelek visszajelzései vagy más teljesítménymutatók.
 • Rendszeres felülvizsgálatok: Ebben a szakaszban le kell írni a rendszeres felülvizsgálati folyamatot, amelyet a marketingterv hatékonyságának értékelésére használnak. Ismertetnie kell e felülvizsgálatok ütemezését és az egyes felülvizsgálatokban szereplő információkat.
 • Kiigazítások: Ebben a szakaszban le kell írni azokat az eljárásokat és rendszereket, amelyeket a marketingterv szükséges kiigazításaihoz használnak. Meg kell határozni, hogy ki lesz felelős e kiigazítások elvégzéséért, és hogyan fogják azokat kommunikálni az érintett érdekelt felek felé.
 • Dokumentáció: Ebben a szakaszban le kell írni azokat a folyamatokat és rendszereket, amelyeket a marketingterv és az abban végrehajtott változtatások dokumentálására használnak. Ki kell térnie a pontos és naprakész nyilvántartások vezetésének fontosságára, valamint a dokumentációnak a felülvizsgálati folyamatban betöltött szerepére.

Az Ellenőrzési mechanizmusok szakasznak jól strukturáltnak kell lennie, és világosan fel kell vázolnia azokat a folyamatokat és rendszereket, amelyeket a marketingterv nyomon követésére és ellenőrzésére használnak. Útitervet kell nyújtania a marketingtervhez, és biztosítania kell, hogy a galéria a tervezett úton maradjon, és elérje marketingcéljait. Ez az információ felhasználható a marketingterv hatékonyságának értékelésére és a szükséges kiigazítások elvégzésére is annak érdekében, hogy a galéria elérje marketingcéljait.

Vélemény, hozzászólás?

Legújabb innen: Trendek

Ugrás ide - Fel